Kategorie
Nowości
Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)
Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)
52.00zł
Informacje
Strona główna » Katalog » Historia Polski - 1914-1939 » » Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. V, 1909–1941
37.80zł

red. naukowa M. M. Drozdowski, oprac. B. Janicka

Kolejny tom znanego wydawnictwa źródłowego, wydawanego w latach 1973–1974 przez Ossolineum, uzupełniający lukę w wydanych dokumentach, dotyczących zwłaszcza stosunków polsko-sowieckich, polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich. Kwerenda objęła archiwalia nie tylko z zespołu Ignacego Jana Paderewskiego w Archiwum Akt Nowych, ale także archiwa zagraniczne i polonijne, zwłaszcza Archiwum Hoovera w Poale-Alto w Kalifornii i Archiwum Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego w Chicago.

ISBN 83-88973-09-6

Warszawa 2001, B5, ss. 268


Spis treści

Uwagi wstępne (Marian Marek Drozdowski)

Teksty źródłowe

1. 1909 listopad 21, Paryż. - List W. J. Zamoyskiego do I. Paderewskiego z prośbą o zdobycie subwencji dla Warszawskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Polskiej w Paryżu
2. 1909 listopad 22, Paryż. - List W. Mickiewicza do I. Paderewskiego z prośbą o poparcie starań o subwencję dla Biblioteki Polskiej w Paryżu
3. 1910 lipiec 12, St. Palais-sur-Mer. - List W. Reymonta do I. Paderewskiego z prośbą o pożyczkę na czas pisania powieści (prawdopodobnie trylogii historycznej "Rok 1794")
4. 1914 maj 5, Vevey. - List H. Sienkiewicza do H. Paderewskiej wyrażający nadzieję, że działalność jej męża przyniesie miliony
5. 1914 grudzień 27, Vevey. - List H. Sienkiewicza do I. Paderewskiego w sprawie przyjęcia na cześć M. Mureta
6. 1914 grudzień 30, Vevey. - List H. Sienkiewicza do I. Paderewskiego w sprawie przyjęcia na cześć M. Mureta
7. 1917 styczeń 30, Waszyngton. - List prezydenta T.W. Wilsona do I. Paderewskiego z zapewnieniem o poparciu dla sprawy polskiej
8. 1917 marzec, Vevey. - List A. Osuchowskiego do I. Paderewskiego w sprawie następcy po H. Sienkiewiczu w Polskim Centralnym Komitecie Ratunkowym
9. 1917 wrzesień 2, Londyn. - List R. Dmowskiego do I. Paderewskiego z krótką charakterystyką warunków początkowego okresu działalności Komitetu Narodowego Polskiego i zaproszeniem do współpracy w Komitecie II
10. 1917 listopad 21, Niagara on the Lake, Kanada. - Przemówienie I. Paderewskiego na uroczystości wręczenia sztandaru Trzeciemu Batalionowi w obozie ochotników polskich w Niagara on the Lake
11. 1917 grudzień 6, Paryż. - List R. Dmowskiego do I. Paderewskiego w sprawie działalności bieżącej Komitetu Narodowego Polskiego
12. 1919 styczeń 1, Łódź. - Przemówienie I. Paderewskiego na dworcu łódzkim i łowickim na temat potrzeby jedności narodowej
13. 1919 styczeń 1, Warszawa. - Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie z podkreśleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi
14. 1919 styczeń 2, Warszawa. - List W. Gizbert-Studnickiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji na Wileńszczyźnie
15. 1919 styczeń 4, Warszawa. - Sprawozdanie S. Strakacza urzędnika łącznikowego przy I. Paderewskim
16. 1919 styczeń 10, Warszawa. - List H.H. Wade'a do J. Piłsudskiego w kwestii brytyjskiego poparcia spraw polskich na konferencji pokojowej
17. 1919 luty 3, Warszawa. - List H.H. Wade'a do I. Paderewskiego w kwestii podpisania i warunków prowizorycznej umowy polsko-czechosłowackiej odnośnie do Śląska Cieszyńskiego
18. 1919 luty 4, Paryż. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wojsk polskich we Francji
19. 1919 luty 8, Wiedeń. - Depesza K. Gałeckiego do I. Paderewskiego w sprawie ukraińskich propozycji podziału ziem Galicji Wschodniej
20. 1919 luty 10, Paryż. - Telegram C. Pruszyńskieg do I. Paderewskiego w sprawie wniosków delegacji państw zachodnich, badającej kwestię najpilniejszych potrzeb dla poprawy sytuacji ekonomicznej Polski
21. 1919 luty 10, Paryż. - Telegram A. Wierzbickiego do I. Paderewskiego w sprawie wniosków delegacji państw zachodnich, badającej kwestię najpilniejszych potrzeb dla poprawy sytuacji ekonomicznej Polski
22. 1919 luty 10, Paryż. - List Komitetu Narodowego Polskiego z tekstem telegramu do I. Paderewskiego z 6 lutego w sprawie pilnego dostarczenia delegacji polskiej na konferencję pokojową danych dotyczących gwałtów i nadużyć niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych popełnionych na ziemiach Królestwa Polskiego
23. 1919 luty 11, Paryż. - List J. Wielowieyskiego do I. Paderewskiego w sprawie działalności delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu
24. 1919 marzec 23. - Apel członków Białoruskiej Krajowej Rady Narodowej, obradujących w dniach 28-30 stycznia 1919 r. w Nowogródku, do I. Paderewskiego w sprawie związku ziem białoruskich z państwem polskim
25. 1919 kwiecień 8, Warszawa. - List Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do J. Ciechanowskiego w sprawie warunków przewozu armii polskiej gen. J. Hallera przez porty niemieckie i sytuacji na Górnym Śląsku
26. 1919 kwiecień 11, Warszawa. - Telegram ministra spraw zagranicznych RP I. Paderewskiego do delegacji polskiej na konferencję pokojową w Wersalu w sprawie przebiegu rozmów polsko-czechosłowackich o przyszłości Śląska Cieszyńskiego
27. 1919 kwiecień 24, Wilno. - List J. Piłsudskiego do I. Paderewskiego w sprawie ustalenia zastępcy kierownika polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu
28. 1919 kwiecień 26, Paryż. - List prezydenta T.W. Wilsona do I. Paderewskiego z podziękowaniem za owocną współpracę na konferencji pokojowej
29. 1919 kwiecień, Warszawa. - List I. Paderewskiego do J. Noulensa w sprawie propozycji niemieckich dotyczących wzajemnych stosunków oddziałów polskich i niemieckich przy północno- wschodnich granicach Polski
30. 1919 maj 14, Warszawa. - Telegram I. Paderewskiego do T.W. Wilsona w sprawie sytuacji w Galicji Wschodniej
31. 1919 maj 19, Warszawa. - Memorandum Biura Prac Kongresowych w sprawie pominięcia w traktacie pokojowym z Niemcami kwestii rewindykacji polskich dóbr kultury
32. 1919 czerwiec 1, [Paryż]. - Telegram do W. Wróblewskiego w sprawie decyzji konferencji pokojowej w Wersalu odnośnie do gwarancji dla mniejszości narodowych
33. 1919 czerwiec 3, Paryż. - List J. Paderewskiego do A. Górskiego w sprawie wydania książki o Polsce, w ramach wydawnictw "Les Allies et la guerre"
34. 1919 czerwiec 6, Paryż. - List A. Górskiego do J. Paderewskiego w sprawie książki "La Pologne et la guerre"
35. 1919 czerwiec 11, Warszawa. - List S. Wojciechowskiego do J. Paderewskiego w sprawie konieczności zmiany na stanowisku ministra przemysłu i handlu RP
36. 1919 czerwiec 25, Paryż. - List A.J. Balfoura do . Paderewskiego w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w Polsce
37. 1919 czerwiec 25, Paryż. - Telegram J. Paderewskiego do W. Skrzyńskiego w sprawie powstrzymania polskiego powstania zbrojnego na Górnym Śląsku
38. 1919 czerwiec 30, Paryż. - Telegram J. Paderewskiego do A.J. Balfoura w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w Polsce
39. 1919 lipiec 1, Paryż. - Telegram J. Paderewskiego do W. Skrzyńskiego w sprawach decyzji konferencji pokojowej w Wersalu odnośnie do gwarancji dla mniejszości narodowych, sytuacji w Galicji Wschodniej oraz konieczności zmiany na stanowisku ministra przemysłu i handlu
40. 1919 lipiec 7, [Warszawa]. - List W. Skrzyńskiego do J. Paderewskiego w sprawie planu wizyty delegacji Gdańska w Warszawie z załączonymi dwoma pismami w tej kwestii: listem M. Jałowieckiego i telegramem F. Dolbeare'a
41. 1919 lipiec 7, Warszawa. - List W. Skrzyńskiego do J. Paderewskiego w sprawie sytuacji ludności polskiej na Górnym Śląsku
42. 1919 sierpień 30, Gniezno. - List kardynała E. Dalbora do J. Paderewskiego w sprawie podziękowań Episkopatu Polski za podniesienie rangi dyplomatycznej poselstwa RP przy Stolicy Apostolskiej
43. 1919 wrzesień 9, Bukareszt. - List A. Skrzyńskiego do J. Paderewskiego w sprawie rozmów władz Rumunii z A. Denikinem
44. 1919 wrzesień 12, Suwałki. - List Zarządu Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego do J. Paderewskiego w sprawie okupacji Okręgu przez wojska Litwy Kowieńskiej wraz z załączonym meldunkiem dowódcy 2 batalionu 41 pułku piechoty
z 7 września 1919 r. o okrucieństwach wojsk litewskich wobec ludności polskiej
45. 1919 wrzesień 19, Warszawa. - Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do M. Zamoyskiego w sprawie postępów wojsk A. Denikina w Rosji
46. 1919 wrzesień 23, Warszawa. - Telegram J. Paderewskiego do Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego w sprawie możliwości użycia armii polskiej do usunięcia wojsk Litwy Kowieńskiej z terenów polskich
47. 1919 wrzesień 29, Warszawa. - Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do M. Zamoyskiego w sprawie nastrojów panujących wśród robotników i chłopów w Polsce
48. 1919 październik 24, Warszawa. - Memoriał J. Hallera do Prezydium Rady Ministrów w sprawie wyekwipowania armii polskiej
49. 1919 listopad 8, Paryż. - Telegram M. Jurystowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie podpisania polsko-niemieckiej umowy gospodarczej
50. 1919 listopad 17, Paryż. - List W. Grabskiego do J. Paderewskiego w sprawie przebiegu obrad i ustaleń Europejskiej Komisji. Węglowej paryskiej konferencji pokojowej
51. 1919 listopad 22, Paryż. - Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw zagranicznych RP w sprawie przyznania Polsce przez Ligę Narodów dwudziestopięcioletniego mandatu do administrowania terytorium Galicji Wschodniej
52. 1919 listopad 28, Paryż. - Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie możliwości zmiany niektórych postanowień w kwestii przyznanego Polsce przez Ligę Narodów dwudziestopięcioletniego mandatu do administrowania terytorium Galicji Wschodniej
53. 1919 listopad 30, Paryż. - Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie pilnego przesłania instrukcji odnośnie do możliwości zmiany niektórych postanowień w kwestii przyznanego Polsce przez Ligę Narodów dwudziestopięcioletniego mandatu do administrowania terytorium Galicji Wschodniej
54. 1919 grudzień 3, Paryż. - Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie decyzji Rady Najwyższej o przeniesieniu wszystkich pertraktacji polsko-niemieckich do Paryża
55. 1919 grudzień 15, Warszawa. - List J. Paderewskiego do W. Rabskiego z podziękowaniami za pożegnanie po ustąpieniu przez niego ze stanowiska premiera
56. 1920 maj 20. - Memoriał J. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej
57. 1920 czerwiec, Riond Bosson, Morges. - Odezwa J. Paderewskiego do Polonii amerykańskiej przypominająca jej zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej (fragmenty)
58. 1920 sierpień 6, Paryż. - List E. Piltza do I. Paderewskiego w sprawie starań Polski o pomoc militarną Francji i Wielkiej Brytanii
59. 1920 sierpień po 26, Riond Bosson, Morges. – Telegram I. Paderewskiego do gen. M. Weyganda z gratulacjami z okazji zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
60. 1920 wrzesień 4, Warszawa. - List S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
61. 1920 wrzesień 15, Warszawa. - List S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski i założeń jej polityki międzynarodowej
62. 1920 październik 11, Warszawa. - Apel Polskiej Rady Narodowej Ziem Białoruskich do I. Paderewskiego w sprawie proponowanego układem pokojowym polsko-radzieckim oderwania części ziem białoruskich od Polski
63. 1920 grudzień 1, Genewa. - List B. Winiarskiego do I. Paderewskiego w sprawie prac komisji Ligi Narodów nad przyjęciem w jej poczet Łotwy
64. 1920 grudzień 13, Warszawa. - Telegram E. Sapiehy do I. Paderewskiego w sprawie treści odpowiedzi rządu polskiego na notę A. Joffe w kwestii ustalenia treści fragmentów układu pokojowego z Rosją Radziecką
65. 1920 grudzień 19, Genewa. - List Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do I. Paderewskiego w sprawie pomocy finansowej dla polskich jeńców wojennych w Rosji Radzieckiej
66. 1921 styczeń 12, Warszawa. - List S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski w perspektywie ogólnoświatowej polityki finansowej
67. 1921 marzec 3, Warszawa. - List W. Trąmpczyńskiego do I. Paderewskiego w sprawie przesłania do Stanów Zjednoczonych w celach propagandowych 4 000 egzemplarzy książki "Prawda o Górnym Śląsku"
68. 1921 marzec 8 (?), Warszawa. - List K. Tetmajera do I. Paderewskiego z podziękowaniem za przekaz na potrzeby literackie
69. 1921 marzec 25, Warszawa. - Telegram S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie ogłoszenia przez Niemcy wyników plebiscytu na Górnym Śląsku w sposób je zniekształcający
70. 1922 lipiec 29, Warszawa. - List R. Dmowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji politycznej w kraju przed wyborami parlamentarnymi
71. 1924 marzec 4, Paso Robles. - List I. Paderewskiego do premiera W. Grabskiego w sprawie zasług Polonii amerykańskiej dla sprawy polskiej
72. 1924 listopad 20, Katowice. - Przemówienie I. Paderewskiego do Ślązaków na bankiecie Rady Miejskiej Katowic o konieczności wydajnej pracy
73. 1924 listopad 21, Poznań. - Przemówienie I. Paderewskiego do mieszkańców Wielkopolski z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i obywatela honorowego m. Poznania przypominające ich zasługi dla sprawy polskiej
74. 1925 listopad, Nowy Jork (?). - Wspomnienie I. Paderewskiego o zasługach T.W. Wilsona dla ludzkości
75. 1925 grudzień po 20, Waszyngton. - Przemówienie I. Paderewskiego na uroczystości odznaczenia przywódców Polonii amerykańskiej orderem Polonia Restituta
76. 1925 grudzień (?), Boston. - Przemówienie I. Paderewskiego w Century Club na temat praw Polski do Gdańska
77. 1926 maj 16, Nowy Jork. - Przemówienie I. Paderewskiego w hotelu "Gotham" z okazji uzyskania honorowego członkostwa Legionu Amerykańskiego
78. 1926 grudzień 17, Watykan. - List Piusa XI do I. Paderewskiego z błogosławieństwem papieskim
79. 1928 marzec 31, Chicago. - Przemówienie I. Paderewskiego na spotkaniu poświęconym pamięci J. Smulskiego
80. 1930 wrzesień 30, Nowy Jork. - Testament I. Paderewskiego złożony w rękopisie w Banku Morgana
81. 1932 listopad po 29, Wenecja - Toast I. Paderewskiego do przyjaciół włoskich o polsko-włoskich więzach kulturowych
82. 1934•listopad, Riond Bosson, Morges. -List I. Paderewskiego do przewodniczącego Dzielnicy Wielkopolskiej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół o historycznych zasługach tej organizacji
83. 1935 luty, Gorzuchowo k. Grudziądza. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
84. 1935 maj 15, Riond Bosson, Morges. - Telegram I. Paderewskiego do prezydenta RP I. Mościckiego w związku z pogrzebem J. Piłsudskiego, pierwszego Marszałka Polski
85. 1935 czerwiec 24, Gorzuchowo k. Grudziądza. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
86. 1935 listopad 6, Nowy Jork. - Życzenia dla L Paderewskiego od przyjaciół amerykańskich z okazji siedemdziesięciopięciolecia urodzin
87. 1936 styczeń 25, Gorzuchowo k. Grudziądza. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
88. 1936 luty 24, Praga. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie spotkania w Riond Bosson
89. 1936 luty 28, Morges. - List I. Paderewskiego do W. Sieroszewskiego z podziękowaniem za wieczór z okazji 75 rocznicy jego urodzin i wyrazami wdzięczności dla organizatorów i wykonawców uroczystości
90. 1936 marzec 6, Riond Bosson, Morges. - List I. Paderewskiego do W. Witosa, prezesa Stronnictwa Ludowego o patriotycznej postawie chłopów
91. 1937 sierpień 26, Riond Bosson, Morges. - Oświadczenie I. Paderewskiego opublikowane w związku z powszechnym strajkiem chłopskim zorganizowanym przez Stronnictwo Ludowe w sierpniu 1937 roku
92. 1937 wrzesień 26, Praga. - List W. Korfantego do I. Paderewskiego z prośbą o przyjęcie funkcji członka honorowego Prezydium Kongresu Założycielskiego Stronnictwa Pracy
93. 1938 czerwiec 20, Warszawa. - List gen. W. Sikorskiego do I. Paderewskiego o sytuacji politycznej kraju w 1938 roku
94. 1938 październik 4, Warszawa. - List prezydenta RP I. Mościckiego do I. Paderewskiego w związku z powrotem Śląska Zaolziańskiego do Rzeczypospolitej
95. 1938 grudzień 28, Riond Bosson, Morges. - Życzenia noworoczne I. Paderewskiego dla W. Korfantego, prezesa Stronnictwa Pracy
96. 1939 maj 18, New Haven (Connecticut). - Telegram I. Paderewskiego do J. Hallera z okazji zjazdu weteranów Błękitnej Armii w Bydgoszczy
97. 1939 maj 23, Gorzuchowo k. Grudziądza. - List J. Hallera do I. Paderewskiego z podziękowaniami za telegram z okazji zjazdu weteranów Błękitnej Armii w Bydgoszczy
98. 1939 czerwiec 14, Gorzuchowo k. Grudziądza. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie nastrojów panujących w społeczeństwie polskim w związku z napiętymi stosunkami z Niemcami
99. 1939 lipiec 1, Parchanie k. Inowrocławia. - List W. Sikorskiego do I. Paderewskiego o konieczności stanowczej polityki wobec Trzeciej Rzeszy
100. 1939 sierpień 29, Riond Bosson, Morges. - Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do przyjaciół amerykańskich na temat agresywnej polityki Trzeciej Rzeszy
101. 1939 sierpień, Riond Bosson, Morges. - Odezwa I. Paderewskiego do rodaków w kraju w związku z inwazją niemiecką na Czechosłowację wraz z apelem o poparcie Funduszu Obrony Narodowej i zobowiązaniem Paderewskiego do comiesięcznych wpłat
102. 1939 wrzesień 1, Riond Bosson, Morges. - Telegram I. Paderewskiego do premiera Francji E. Daladiera w związku z agresją Trzeciej Rzeszy na Polskę
103. 1939 wrzesień po 17, Riond Bosson, Morges. - Przemówienie radiowe I. Paderewskiego nadane do Francuzów w związku z agresją niemiecką i sowiecką na Polskę
104. 1939 wrzesień 21, Riond Bosson, Morges. - Apel I. Paderewskiego do opinii świata w sprawie agresji hitlerowsko-bolszewickiej na ziemie Rzeczypospolitej
105. 1939 wrzesień 23, Riond Bosson, Morges - Wywiad prasowy Paderewskiego z podziękowaniem dla Szwajcarów za życzliwość dla Polski
106. 1939 wrzesień 29, Riond Bosson, Morges. - Odezwa I. Paderewskiego do wychodźstwa polskiego we Francji w sprawie antypolskiego sojuszu Hitler-Stalin
107. 1939 wrzesień 29, Riond Bosson, Morges. - Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do przyjaciół amerykańskich
108. 1939 wrzesień 29, Riond Bosson, Morges. - Wywiad I. Paderewskiego dla "The Christian Science Monitor" nt. wkładu Polaków do cywilizacji światowej
109. 1939 październik 8. - List I. Paderewskiego do J. Hallera w sprawie jego planowanego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i założenia komitetu pomocy dla Polski
110. 1939 październik 13, Paryż. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie jego planowanego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i założenia komitetu pomocy dla Polski
111. 1939 październik 18, Riond Bosson, Morges. - Odezwa I. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej w związku z wizytą w Stanach Zjednoczonych gen. J. Hallera
112. 1939 październik 18, Riond Bosson, Morges. - Odezwa I. Paderewskiego do weteranów Armii Polskiej we Francji w związku z wizytą w Stanach Zjednoczonych gen. J. Hallera
113. 1939 październik 19. - List I. Paderewskiego do J. Hallera w sprawie założenia komitetu pomocy dla Polski i dotychczasowej reakcji Polonii amerykańskiej
114. 1939 grudzień 3, Riond Bosson, Morges. - Telegram I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego w sprawie członkostwa w Radzie Narodowej
115. 1939 grudzień 10, Genewa. - Przemówienie I. Paderewskiego do przyjaciół pracujących w Lidze Narodów o nowej misji tej organizacji
116. 1939 grudzień 19, Paryż. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie jego planowanego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych
117. 1939 grudzień, Riond Bosson, Morges. - List I. Paderewskiego do ks. kardynała A. Hlonda, prymasa Polski, z podziękowaniem za życzenia świąteczne
118. 1940 styczeń 12, Riond Bosson, Morges. - List I. Paderewskiego do marszałka Ph. Petaina z informacją o pobycie w Paryżu
119. 1940 styczeń 23, Paryż. - Przemówienie I. Paderewskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
120. 1940 styczeń 29, Riond Bosson, Morges. - Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do Anglików z prośbą o wsparcie The Polish Relief Fund
121. 1940 styczeń 29, Riond Bosson, Morges. - Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do Polaków w Stanach Zjednoczonych, Amerykanów i Anglików z prośbą o pomoc i z nadzieją zwycięstwa sojuszników nad agresorami (fragment)
122. 1940 luty 21, Los Angeles. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie przebiegu zbiórki funduszy na pomoc dla Polski
123. 1940 marzec 1, Los Angeles. - List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie przebiegu zbiórki funduszy na pomoc dla Polski
124. 1940 kwiecień 16, Riond Bosson, Morges. - Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do Amerykanów w sprawie pomocy charytatywnej dla Polski
125. 1940 maj 3, Paryż. - Przemówienie I. Paderewskiego dla radia francuskiego z okazji Święta Narodowego 3 Maja
126. 1940 maj (?) - Przemówienie I. Paderewskiego wygłoszone na spotkaniu poświęconym przyjaźni francusko-angielskiej
127. 1940 czerwiec 22, Riond Bosson, Morges. - List I. Paderewskiego do gen. H. Guisana w sprawie internowanych żołnierzy polskich
128. 1940 lipiec 1, Riond Bosson, Morges. - List I. Paderewskiego do gen. H. Guisana z prośbą o pomoc dla internowanych w Szwajcarii żołnierzy polskich
129. 1940 lipiec 6, Genewa. - Odpowiedź gen. H. Guisana na list I. Paderewskiego z 1 lipca
130. 1940 lipiec 7, Riond Bosson, Morges.- List I. Paderewskiego do marszałka Ph. Petaina w sprawie misji S. Strakacza
131. 1940 lipiec 8, Riond Bosson, Morges. - Odezwa I. Paderewskiego do żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii
132. 1940 sierpień 26, Riond Bosson, Morges. - List I. Paderewskiego do marszałka Ph. Petaina z prośbą o pomoc dla S. Strakacza i tranzytu polskiego złota
133. 1940 październik 3, Londyn. - List prezydenta W. Raczkiewicza do I. Paderewskiego w sprawie lipcowego kryzysu gabinetowego
134. 1940 październik 11, Estoril. - List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego w sprawie podróży do Stanów Zjednoczonych
135. 1940 październik 24. - List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego i ministra A. Zaleskiego w sprawie kandydatury S. Strakacza na ambasadora RP w Waszyngtonie
136. 1940 listopad 5, SS Excambion. - Telegram gratulacyjny I. Paderewskiego do prezydenta F.D. Roosevelta z okazji reelekcji
137. 1940 listopad 6, Nowy Jork. - Przemówienie powitalne I. Paderewskiego skierowane do Polonii Amerykańskiej, w chwili przybycia do USA
138. 1940 listopad 6, Nowy Jork. - List B. Wieniawy-Długoszowskiego do I. Paderewskiego z powitaniem go na ziemi amerykańskiej
139. 1940 listopad 10, Nowy Jork. - Pismo S. Strakacza do ministra spraw zagranicznych A. Zaleskiego odrzucające propozycję objęcia stanowiska radcy ambasady
140. 1940 listopad 12, Nowy Jork. - List H. Morgenthau'a do I. Paderewskiego w sprawie uchodźców czekających w Portugalii na możliwość ewakuacji do Stanów Zjednoczonych
141. 1940 listopad 19, Nowy Jork. -Apel Paderewskiego do Amerykanów z wezwaniem do udzielania pomocy Wielkiej Brytanii, opublikowany w "Dzienniku Związkowym"
142. 1940 listopad 21, Nowy Jork. - Odezwa I. Paderewskiego do Rady Polonii Amerykańskiej w Chicago, zawierająca program jego pracy na terenie USA
143. 1940 grudzień 5, Londyn. - List prezydenta RP W. Raczkiewicza do I. Paderewskiego o konieczności zaktywizowania pomocy charytatywnej dla kraju i rodaków deportowanych przez władze sowieckie
144. 1940 grudzień 18, Nowy Jork. - Telegram I. Paderewskiego do F. Świetlika w sprawie działalności Rady Polonii
145. 1940 grudzień 20. - Orędzie wigilijne I. Paderewskiego do Polaków w Ameryce z apelem o pomoc dla rodaków w kraju
146. 1940 grudzień 29, Nowy Jork. - Telegram I. Paderewskiego do F.D. Roosevelta z aprobatą jego przemówienia z nocy 29 grudnia 1940 r.
147. 1940 grudzień, Nowy Jork. - Wypowiedź radiowa I. Paderewskiego w sprawie potrzeby zjednoczenia narodów w walce z hitleryzmem
148. 1941 styczeń 7, Waszyngton. - List prezydenta F.D. Roosevelta do I. Paderewskiego będący odpowiedzią na jego telegram z 29 grudnia 1940 r.
149. 1941 styczeń 8, Nowy Jork. - Odezwa I. Paderewskiego do marynarzy statków polskich przebywających w porcie nowojorskim
150. 1941 styczeń 10, Nowy Jork. - List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego o sytuacji wśród Polonii amerykańskiej
151. 1941 styczeń 11, Nowy Jork. - List I. Paderewskiego do F. Świetlika w sprawie obrad Rady Polonii Amerykańskiej
152. 1941 styczeń 19, Nowy Jork. - Orędzie I. Paderewskiego do kongresmenów i przedstawicieli Polonii Amerykańskiej obecnych na przyjęciu wydanym przez Klub Paderewskiego w Waszyngtonie
153. 1941 styczeń 29, Nowy Jork. - Przemówienie radiowe J. Paderewskiego do Polaków w Stanach Zjednoczonych wyrażające wiarę w zwycięstwo
154. 1941 styczeń 31, Nowy Jork. - Odezwa Paderewskiego do przyjaciół Amerykanów
155. 1941 luty 4, Waszyngton. - List prezydenta F.D. Roosevełta do I. Paderewskiego z gratulacjami z okazji osiemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia oierwszego koncertu w Stanach Zjednoczonych
156. 1941 luty 8, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego na temat sytuacji w Radzie Polonii i organizowania pomocy finansowej dla kraju
157. 1941 luty 16, Palm Beach. -List I. Paderewskiego do J. Ciechanowskiego z pierwszymi wskazówkami dotyczącymi jego pracy na stanowisku ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych
158. 1941 luty 18, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do J. Darzyńskiego z wyrazami uznania dla jego sukcesów w armii amerykańskiej jako przedstawiciela Polonii
159. 1941 luty 21, Waszyngton. - List prezydenta F.D. Roosevelta do I. Paderewskiego w sprawie dostaw kredytowych dla Polski
160. 1941 luty 24, Waszyngton. - List ambasadora J. Ciechanowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji w ambasadzie RP w Waszyngtonie
161. 1941 luty 25, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do ks. A. Syskiego z wyrazami uznania dla inicjatywy zorganizowania Pierwszego Zjazdu Homiletycznego w Detroit
162. 1941 marzec 5, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do H. Wołowskiej z podziękowaniem za pomoc dla polskich jeńców wojennych
163. 1941 marzec 8, Palm Beach. - Przemówienie I. Paderewskiego na przyjęciu w "El Mirasol", nagrane na płycie, z którego dochód był przeznaczony na ofiary wojny w Polsce
164. 1941 marzec 26, Okręt USA "Potomac". - Telegram prezydenta F.D. Roosevelta do I. Paderewskiego z pozytywną oceną jego wystąpień
165. 1941 kwiecień 2, Newcastle. - Telegram gen. W. Sikorskiego do I. Paderewskiego z informacją o przyjeździe do Palm Beach razem z S. Mikołajczykiem
166. 1941 kwiecień 3, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do S. Mikołajczyka z zaproszeniem do Palm Beach w celu omówienia zmian w statucie Rady Narodowej
167. 1941 kwiecień 10, Nowy Jork. - List Zarządu Stowarzyszenia Polskich Pracowników Naukowych w Ameryce im. T. Kościuszki do I. Paderewskiego z życzeniami z okazji Złotego Jubileuszu jego pierwszego występu w Ameryce
168. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. - Przemówienie I. Paderewskiego na powitanie gen. W. Sikorskiego, premiera i Naczelnego Wodza, przebywającego na Florydzie
169. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. - Przemówienie gen. W. Sikorskiego wygłoszone podczas wizyty u I. Paderewskiego
170. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. - Przemówienie S. Mikołajczyka wygłoszone podczas spotkania u I. Paderewskiego
171. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. - Odpowiedź I. Paderewskiego na wystąpienie S. Mikołajczyka podczas spotkania w Palm Beach
172. 1941 [ok. kwiecień 17, Palm Beach]. - List I. Paderewskiego do Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z podziękowaniem za wydelegowanie gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka do USA, z oceną ich misji oraz oceną prac Rady
173. 1941 kwiecień 17, Palm Beach. - Odezwa I. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej z poparciem dla gen. W. Sikorskiego, w związku z jego wizytą w USA
174. 1941 kwiecień 21, Palm Beach. - Adres I. Paderewskiego do Zjazdu duchowieństwa polskiego w Detroit
175. 1941 kwiecień 29, Palm Beach.- List I. Paderewskiego do ks. prałata Z. Kaczyńskiego o rezultatach pierwszej wizyty gen. W. Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
176. 1941 maj (?), Nowy Jork. - Telegram I. Paderewskiego do prezydenta F.D. Roosevelta z okazji ogłoszenia przez niego czterech podstawowych zasad wolności
177. 1941 maj 1, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do J. Horodyskiego na temat pobytu kuracyjnego na Florydzie
178. 1941 maj 3, Palm Beach. - List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego w związku z owocnym zakończeniem jego wizyty w USA
179. 1941 maj 5, Nowy Jork. - List gen. W. Sikorskiego do I. Paderewskiego z wyrazami przyjaźni
180. 1941 maj 7, Palm Beach. - Przemówienie pożegnalne I. Paderewskiego do mieszkańców Palm Beach, nadane przez radio w chwili wyjazdu do Nowego Jorku (nagrane też na płytę)
181. 1941 [po 16 maja], Nowy Jork. - Odezwa I. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej w sprawie poparcia Funduszu Obrony Narodowej USA
182. 1941 maj 19, Waszyngton. - List sekretarza skarbu H. Morgenthau'a do I. Paderewskiego z podziękowaniem za popularyzację Defense Savings Bonds
183. 1941 czerwiec 1, Londyn. - List prezydenta W. Raczkiewicza do I. Paderewskiego z oceną amerykańskiej podróży gen. W. Sikorskiego
184. 1941 czerwiec 22, Oak Ridge, N.Y. - Przemówienie I. Paderewskiego na Zjeździe Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z okazji dwudziestolecia istnienia ich organizacji
185. 1941 czerwiec 26, Nowy Jork. - List I. Paderewskiego do Z. Karpińskiego z referencjami dla prof. Z. Stojowskiego i dr. E. Korwina-Lewińskiego
186. 1941 czerwiec 27, Nowy Jork. - Wstęp I. Paderewskiego do Albumu Wojska Polskiego pl. "Za Naszą i Waszą Wolność"

Bibliografia Ignacego Jana Paderewskiego (Katarzyna Janczewska-Sołomko)

Indeks nazwisk

Indeks nazw geograficznych

Spis dokumentów37.80zł

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 22 wrzesień 2003.
Recenzje
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Autorzy
Powiadomienia
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. V, 1909–1941
Dla znajomego


Powiedz o tym znajomym